Цели

Проект „Маршрут на паметта: устойчиви трансгранични туристически продукти за мемориален парк „Гривица” и крепост „Турну” се финансира по Приоритетна ос 2 „Зелен регион”, Специфична цел 2.1 „Да се подобри устойчивото използване на природното наследство и ресурси и културното наследство” в рамките на третата покана за набиране на проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V – A Румъния – България 2014-2020 г.”.

Партньори:

  • Водещ партньор по проекта е Община Плевен
  • Община Турну Мъгуреле, окръг Телеорман е партньорът от румънска страна.

Общ бюджет на проекта – 1 483 905, 79 евро, от които:

  • Община Плевен – 999 089, 39 евро
  • Община Турну Магуреле – 484 816, 40 евро

Продължителност на проекта: 61 месеца 26 дни (05.09.2018 г. – 31.10.2023 г.)

Основната цел на проекта е да се подобри устойчивото използване на историческото и културното наследство на Плевен и Турну Мъгуреле

Ще бъдат възстановени и подобрени чрез устойчиви инвестиции в туристическа инфраструктура Мемориален парк „Гривица“ и крепост „Турну“, идентифицирани и картирани обекти на културно-историческото военно наследство. Ще бъде създадена триезична туристическа платформа и приложение за смартфон. Ще бъдат разработени 5 интегрирани туристически продукта и 4 услуги, за пазарното позициониране на които ще се разработи маркетингова стратегия. Ще бъдат организирани: трансграничен фестивал „Маршрут на паметта“, по време на който ще се направи историческа възстановка на битката при Гривица; военен исторически панаир „Пътят на военната памет“ и постоянна изложба „Военна история в образи – Редут Гривица и Крепост Турну”. Ще бъде създаден клуб за исторически възстановки, който ще бъде обучен за възстановяване на историческите събития и ще бъде оборудван с автентични оръжия, униформи и др.

Проектът предвижда също и иновативен и ефективен маркетинг, дейности за повишаване на осведомеността и промотиране на региона като атрактивна туристическа дестинация за любителите на културно-историческия и алтернативен туризъм, като целта е да се създадат нови и атрактивни туристически продукти и да се повиши броя на туристите посещаващи и нощуващи в региона.

С оглед очертаване на средносрочна и дългосрочна визия и план за съхранение и популяризиране на културно-историческото наследство в трансграничната област Плевен-Турну Мъгуреле и интегрираните туристически продукти и услуги, създадени в рамките на проекта, е изготвена на маркетингова стратегия с активното участие на заинтересованите страни в туристическия сектор в общините – партньори.

Изграденият комплекс в парк Гривица ще разполага с необходимите съоръжения за организиране на военно-тематични тиймбилдинг събития. Ще има възможност за организиране на фитнес бууткампове (bootcamps) – комплекс от програми за физическо обучение, провеждани от специални треньори и/ или бивш военен персонал; пейнтбол турнири, както и възстановки по заявка на исторически военни събития с образователна или развлекателна цел.

Съвместният подход вместо местен/ национален увеличава максимално положителните ефекти от опазването и устойчивото използване на културното наследство на Плевен – Турну Мъгуреле и е от полза за целевите групи и програмната зона чрез:

– подобряване на потенциала за алтернативен/ тематичен туризъм на района;

– разработване на уникални и устойчиви продукти и услуги, еднакво привлекателни както за туристите, така и за местните жители;

– по-добро управление на туристическите потоци от Плевен през Никопол до Турну Мъгуреле и обратно;

– Повишаване на интереса към района от страна на потенциални посетители (туристи) и туроператори;

– Повишаване качеството на живот на местните жители;

– Повишаване на историческото самосъзнание и самочувствие на местните жители, както и на посетителите.